top of page

ความต่างระหว่างเกษตรเคมี

และเกษตรอินทรีย์

หลายคนมักสงสัยว่า เกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์นั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาพูดถึงความต่างของสองกระบวนการเพาะปลูกนี้กันจร้าา 

bottom of page