top of page

วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง หากมองลู่ทางการส่งออกสินค้าทางการเกษตรออก เราจะได้วางแผนการปลูกเพื่อส่งออกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดยุทธศาสตร์ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ 4 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจหลักที่ต้องการให้ “ไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับระดับสากล” รู้แบบนี้แล้วรีบวางแผนปลูกพืชผักอินทรีย์ เพื่อเป็นสินค้าส่งออกกันเถอะน้าาา

5 อันดับประเทศนำเข้าผลผลิตเกษตรไทย

bottom of page