top of page

การปลูกผักแบบไม้ใช้ดินหรือ ไฮโดรโพนิกส์นั้น เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของเกษตรกรยุคใหม่ที่มีพื้นที่จำกัด อีกทั้งยังง่ายต่อการควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยอีกด้วย วันนี้ World Green จะพาทุกคนไปดูข้อดีของการปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกส์กันจร้า

5 ข้อดีการปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกส์

bottom of page