top of page

​อีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่เกษตกรให้ความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากลงทุนน้อย ไม้ต้องใช้สารเคมี ให้ผลผลิตสูงและราคาสูง อีกทั้งยังมีสรรพคุณทางยาที่สูงอีกด้วย พืชชนิดนั้นก็คือ "เก๊กฮวย" นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ เริ่มหันมาวิจัยพืชชนืดนี้อย่างจริงจัง จนเป็นที่สนใจในวงการเกษตรกรรมอย่างมาก วันนี้ World Green จะนำเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเก๊กฮวย มาบอกต่อกันจร้า

เก๊กฮวยอินทรีย์ พืชทางเลือกพลิกฟื้นดิน มีประโยชน์ ราคาดี

bottom of page