top of page

"มะยม" เป็นไม้ที่ได้รับความนิยมในการปลูกของคนไทยมาช้านาน เนื่องจากคนไทยมีความเชื่อว่า บ้านไหนมีต้นมะยมจะได้รับความนิยมชมชอบตามชื่อ นอกจากนั้น ผลมะยม ยังสามารถนำมาทานเล่นกับพริกเกลือ หรือนำมาตำรับประทานเพื่อให้เกิดความกระชุ่มกระชายต่อร่างกาย เพราะมะยมมีรสชาติเปรี้ยวจัด... แต่คุณเคยรู้มาก่อนเหรือไม่ ว่า "ใบมะยม" นอกจากจะให้ร่มเงาแก่บริเวณบ้านแล้ว ยังมีสรรคุณที่รักษาโรคต่างๆได้อีกมากมาย

วันนี้ World Green นำตัวอย่างประโยชน์บางข้อของใบมะยมมาฝากกันจร้า 

ใบมะยมรักษาโรค

bottom of page