top of page

ทฤษฎีเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริคือแนวคิดการทำการเกษตรที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงตามขั้นตอนให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยเรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยขั้นแรกคือการแบ่งสันปันส่วนพื้นที่ใช้สอยให้ถูกต้องตามหลัก คือให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง 
-พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน

และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำต่างๆ
-พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี

เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้
-พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ

เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย
-พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่นๆ
.
รู้แบบนี้แล้ว ลองมาจัดการพื้ยที่ในการทำเกษตรใหม่ดูนะ เพื่อที่จะได้ประสบผลสำเร็จตามที่พ่อเคยสอนไว้จร้า

แบ่งพื้นที่ใช้สอย

ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

bottom of page