top of page

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ การศึกษาราคาตลาดส่งออก ทั้งในอดีตและอนาคตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับประเทศที่ไทยส่งออกผลไม้มากเป็นอันดับต้นๆ อย่างประเทศจีน และฮ่องกง วันนี้ World Green ได้นำราคาตลาดผลไม้ปี 2560 ที่ผ่านมาในสองประเทศยักษ์ใหญ่นี้ มาให้เกษตรกรได้ศึกษากัน เพื่อจะได้วางแผนการเพาะปลูกในอนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีความเสี่ยงน้อยที่สุดจร้าา 

แนวโน้มการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน-ฮ่องกง ปี 261

bottom of page