top of page

เกษตกรส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดในการปรับหน้าดิน เตรียมดินเพื่อปลูกพืช โดยเกษตรกรบางส่วนยังใช้วิธีการเผาทำลายตอซังข้าวในทุ่งนา เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว แต่คุณรู้หรือไม่ ว่าการเผาตอซัง นอกจากจะสร้างมลพิษทางอากาศ อันจะนำไปสู่ภาวะโลกร้อนแล้ว ยังส่งผลเสียต่อก่ารปลูกพืชอีกด้วย เนื่องจากสารอินทรีย์ในดินจะถูกเผาทำลายตามไปด้วย ลองหันมาใช้วิธีไถกลบดีกว่านะ จะได้ไม่ทำร้ายโลก ไม่ส่งผลเสียต่อพืชด้วยจร้าาา

หยุดเผาตอซังในทุ่งนา

bottom of page